مرحله
انتخاب دامنه
مرحله
مشخصات سفارش

سرویس ها / محصولات:
VPS-IR-1024 1Core 1GB 20GB Unlimited BW -

RAM:1GB
CPU: 1Core
HDD:20GB
BW : Unlimited
location:IRAN


VPS-IR-2048 1Core 2GB 30GB Unlimited BW -

RAM:2GB
CPU: 1Core
HDD:30GB
BW : Unlimited
location:IRAN


VPS-IR-4096 2Core 4GB 40GB Unlimited BW -

RAM:4GB
CPU: 2Core
HDD:40GB
BW : Unlimited
location:IRAN


VPS-IR-6144 4Core 6GB 60GB Unlimited BW -

RAM:6GB
CPU: 4Core
HDD:60GB
BW : Unlimited
location:IRAN


VPS-IR-8192 4Core 8GB 80GB Unlimited BW -

RAM:8GB
CPU: 4Core
HDD:80GB
BW : Unlimited
location:IRAN


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (18.207.238.169) در سیستم ثبت خواهد شد.


شماره همراه: 1434 608 0918 افشاری
شماره همراه: 434 0330 0912 افشاری