جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 12,000 تومان 12,000 تومان 12,000 تومان
.com 1 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.net 1 380,000 تومان 380,000 تومان 380,000 تومان
.org 1 320,000 تومان 320,000 تومان 320,000 تومان
.info 1 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.co 1 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومانشماره همراه: 1434 608 0918 افشاری
شماره همراه: 434 0330 0912 افشاری